Disclaimer en Privacy verklaring

Disclaimer

Al het mogelijke werd gedaan om de juistheid van de geboden informatie te garanderen. Het gebruik van de informatie op deze webpagina en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. De informatie wordt geleverd “zoals ze is”. In geen enkel geval zal De Ongediertebestrijder Staphorst aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie. Wie vindt dat bepaalde foto’s of informatie op deze site aanstootgevend zijn, kan dit melden bij de websitebeheerder. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s.

 

Copyright

Niets van deze internetsite mag verveelvoudigd worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevenbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeOngedierteBestrijder.nl.

 

Privacy verklaring

De Ongedierte Bestrijder Staphorst, gevestigd aan Matenweg 1 7948ND Nijeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • https://www.deongediertebestrijder.nl
  • Matenweg 1 7948ND Nijeveen
  • 0522460122
     
  1. Verbij is de Functionaris Gegevensbescherming van De Ongedierte Bestrijder Staphorst Hij/zij is te bereiken via info@dobbv.nl

De Ongedierte Bestrijder Staphorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dobbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De Ongedierte Bestrijder Staphorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– De Ongedierte Bestrijder Staphorst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Ongedierte Bestrijder Staphorst neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ongedierte Bestrijder Staphorst) tussen zit. De Ongedierte Bestrijder Staphorst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De Ongedierte Bestrijder Staphorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:7 jaar

De Ongedierte Bestrijder Staphorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Ongedierte Bestrijder Staphorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Ongedierte Bestrijder Staphorst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Ongedierte Bestrijder Staphorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dobbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Ongedierte Bestrijder Staphorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ongedierte Bestrijder Staphorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dobbv.nl. De Ongedierte Bestrijder Staphorst heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.